Wat Dan-Thai

Hvorup Kærvej 2
9400 Nørresundby

Om os

Wat Dan-Thai er en religiøs forening, som arbejder for at give interessede mulighed for at praktisere Buddhisme og meditation. 

Vi har lejet ejendommen Hvorup Kærvej 2, 9400 Nørresundby, som vi anvender som vort Tempel. Du er altid velkommen til at kigge forbi, også selv om du bare er nysgerig og gerne vil vide lidt mere om Buddhisme og meditation.

Vi byder også skoler og uddannelsesinstitutioner velkomne som gæster, hvor vi fortæller om vores Tempel og Buddhisme.

I Templet i Nørresundby kan man ofte møde thailandske munke som er på besøg og som derfor deltager i aktiviteterne.

Bestyrelsen

Mekkhala Jensen (formand)
Mobil: 50 10 23 00 

Anna Kristensen (medlem)

Anusorn Niyompan (medlem)

Vedtægter for Wat Dan-Thai

§ 1. Navn, organisationsform og hjemsted 

Trossamfundet er organiseret som en forening med navet: Wat Dan-Thai.

Wat Dan-Thai er et Buddhistisk trossamfund, der tror på Theravada Buddhismen.

Trossamfundets hjemsted er:
Aalborg Kommune.

§ 2. Formål

Wat Dan-Thai´s formål er at give herboende thailændere og andre med interesse for Buddhisme adgang til udøvelsen af den buddhistiske tro i et tempel under navnet ”Wat Dan-Thai”, hvor der i templets religiøse handlinger – hvis muligt – deltager buddhistiske, thailandske munke.

Wat Dan-Thai fremmer tillige kulturudvekslingen mellem Danmark og Thailand og underviser i meditation.

§ 3. Organisation

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Wat Dan-Thai.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, som varetager daglig drift.

Fratræder et bestyrelsesmedlem inden ny generalforsamling, kan bestyrelsen selv udpege et midlertidigt bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen ved den ordinære generalforsamling.

For at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal kandidaten enten opstilles af bestyrelsen eller kandidaten skal senest den 15. januar inden generalforsamlingens afholdelse indsende sit kandidatur til bestyrelsen sammen med erklæring fra 12 medlemmer, som anbefaler medlemmet til deltagelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper til særlige opgaver. Bestyrelsen udpeger medlemmer til sådanne arbejdsgrupper og fastsætter deres varighed og sammensætning.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel gennem foreningens hjemmeside wat-dan-thai.dk. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem den 1. februar og 30. juni.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og antal bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt

For at sikre optagelse på dagsordenen, skal forslag til behandling på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 15. januar.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at medlemmet har anmeldt sin deltagelse mindst 3 dage inden generalforsamlingen.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, når de har været medlem i 18 måneder.

§ 5. Foreningens bestyrelse og
tegningsret

Wat Dan-Thai´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 3). Bestyrelsens formand fastsætter i samarbejde med  bestyrelsesmedlemmerne arbejdsfordelingen i bestyrelsen.

Tegningsret for foreningen har formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 6. Medlemskab

Medlemskab opnås i Wat Dan-Thai ved anmodning til bestyrelsen.

Bestyrelsen tildeler medlemskab til ansøgere, som vurderes til at bidrage positivt til foreningens virke.

I tilfælde af afslag på optagelse, kan afslaget indbringes for generalforsamlingen, der herefter træffer afgørelse om optagelse på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed ekskludere medlemmer, som efter bestyrelsens vurdering modarbejder foreningens formål og aktiviteter. En eksklusion har virkning straks, men kan af medlemmet kræves behandlet på generalforsamlingen, således at generalforsamlingen beslutter om eksklusionen skal opretholdes eller annulleres. Annulleres eksklusionen genindtræder medlemmet. Generalforsamlingen kan fastsætte
betingelser i forbindelse med en annullation.

Medlemskab er gældende indtil udmeldelse. Udmeldelse kan ske uden varsel.

Udmeldelse sker ved meddelelse til bestyrelsen, som kvitterer for, at udmeldelse er registreret via mail eller brev. For genindmeldelse gælder samme regler, som for medlemsanmodninger fra personer, som aldrig har været medlem.

§ 7. Kontingent/finansiering

Foreningen søges primært finansieret via frivillige donationer/bidrag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen kan fastsætte et årligt kontingent, som skal betales af alle medlemmer inden for en af bestyrelsen
fastsat forfaldsdato.  Meddelelse om kontingent, betalingsmåde og betalingsfrist offentliggøres på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

Betales årskontingent ikke senest 3 måneder efter forfaldsdato, sker udtræden af foreningen automatisk den dag, hvor 3-månedersfristen overskrides.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis formanden eller et bestyrelsesflertal ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4 med angivelse af dagsorden.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet udarbejdes af bestyrelsen senest 1 måned efter årets afslutning.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, som fastsættes af generalforsamlingen.

—————————

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2022

Årligt kontingent

Kontingent for 2023 er fastsat til 0 kr.

Kontingent for 2024 er fastsat til 0 kr.